Regulamin:

Regulamin serwisu korepetycjedlaciebie.pl

  INFORMACJE OGÒLNE

 1. Serwis korepetycjedlaciebie.pl prowadzony przez firmę Wioletta Zielewska z siedzibą w Opocznie ul. Kopernika 19/44, 26-300 Opoczno o nr NIP 7681659435, zwany dalej Serwisem służy tylko i wyłącznie prezentacji ogłoszeń związanych z nauczaniem.
 2. Regulamin Serwisu zwany dalej Regulaminem jest ogólnodostępny.
 3. Inne pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie:
  Właścicel - właściciel Serwisu,
  Ogłoszeniodawca - osoba zarejestrowana w Serwisie,
  Przeglądający - osoba przeglądająca ogólnodostępne strony Serwisu.
 4. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 5. Warunkiem użytkowania Serwisu przez wszystkie osoby jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki plików cookies Serwisu.
 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 7. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń, w tym za prawdziwość i rzetelność ogłoszeń.
 8. Kontakty między Przeglądającymi a Ogłoszeniodawcami odbywają się na wyłączną odpowiedzialność tychże stron.
 9. Wszelkie uzgodnienia między Przeglądającymi a Ogłoszeniodawcami odbywają się na wyłączną odpowiedzialność tychże stron.
 10. Przeglądający jak i Ogłoszeniodawcy kontaktując się między sobą muszą stosować zasadę ograniczonego zaufania i samemu zadecydować o rzetelności i prawdziwości podawanych informacji.
 11. Właściciel jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w udostępnianiu usług z powodu konieczności naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania lub z powodów niezależnych od Właściciela np. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich, przerwy techniczne dostawcy usług hostingu, itp.
 12. Właściciel ma prawo zawieszenia działania Serwisu w dowolnej chwili.
 13. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Ogłoszeniodawcę lub osoby trzecie w związku ze świadczeniem usług.
 14. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej.
 15. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości otrzymywanych przez Ogłoszeniodawcę wysłanych poprzez formularz wysyłania wiadomości w udostępniony w Serwisie.
 16. Właściciel zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Ogłoszeniodawcy oraz treści jego korespondencji, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 17. Wyłącznym źródłem zobowiązań Właściciela jest Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.
 18. REJESTRACJA W SERWISIE

 19. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
 20. Przy rejestracji można użyć wyłącznie adresu poczty elektronicznej, który w myśl Ustawy o Ochronie Danych Osobowych nie stanowi danej osobowej, tj. adresu poczty elektronicznej którego elementy nie pozwalają bez nadmiernych kosztów, czasu lub działań na ustalenie na ich podstawie tożsamości danej osoby np. razdwatrzy@popularnyportal.pl . Zabronione jest używanie adresów np. jan.kowalski@jakasfirma.pl
 21. Login Ogłoszeniodawcy stanowi adres poczy elektronicznej, na który wysyłana jest wiadomość z linkiem, przy pomocu którego należy w ciągu 7 dni potwierdzić rejstrację w Serwisie. W przypadku braku potwierdzenia dane zostaną usunięte.
 22. Jeden Ogłoszeniodawca może zarejestrować tylko jedno konto.
 23. W przypadku wykrycia kilku kont tego samego Ogłoszeniodawcy, wszystkie konta wraz z ogłoszeniami zostaną usunięte.
 24. Ogłoszeniodawcy wyrażają zgodę na przesyłanie drogą mailową materiałów reklamowych i wykorzystywanie ich danych do celów statystycznych.
 25. DANE UŻYTKOWNIKòW

 26. Dane Ogłoszeniodawców są jawne i ogólnie dostępne na stronach Serwisu.
 27. W Serwisie nie są gromadzone i przetwarzane dane stanowiące dane osobowe w myśl Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
 28. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych zgromadzonych w Serwisie przez osoby trzecie.
 29. Właściciel nie ma możliwości zabezpieczenia ogłoszeniodawców przed osobami prywatnymi lub firmami, które wykorzystają te dane do nietycznych, czy sprzecznych z prawem celów (na przykład przesłania nieokreślonych informacji).
 30. Ogłoszeniodawca ma prawo i możliwość modyfikacji lub usunięcia wszystkich swoich danych z Serwisu.
 31. PLANER

 32. Ogłoszeniodawca ma możliwość określenia dni i godzin, których dotyczą jego ogłoszenia.
 33. Ogłoszeniodawca ma obowiązek dołożyć wszelkich starań aby informacje zawarte w planerze były aktualne.
 34. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za aktualność informacji w planerze Ogłoszeniodawcy.
 35. OGŁOSZENIA

 36. Ogłoszenie pojawia się w ogólnodostępnej części Serwisu w chwili jego dodania przez Ogłoszeniodawcę.
 37. Każde ogłoszenie jest ważne przez 60 dni od momentu jego dodania. Po tym terminie ogłoszenie traci ważność i nie jest prezentowane w wynikach wyszukiwania.
 38. Na 10 dni przed upływem ważności ogłoszenia Ogłoszeniodawca jest informowany pocztą elekroniczną o zbliżającym się terminie ważności ogłoszenia.
 39. Ogłoszeniodawca ma możliwość wielokrotnego przedłużenia czasu ważności ogłoszenia. Czas ważności przedłużonego ogłoszenia nie może być dłuższy niż 60 dni od daty przedłużenia ogłoszenia.
 40. W ogłoszeniach zabroniona jest reklama.
 41. W ogłoszeniach zabronione jest publikowanie wulgaryzmów, treści erotycznych, matrymonialnych, towarzyskich, obraźliwych, niecenzuralnych bądź dyskryminujących.
 42. W ogłoszeniach zabronione jest publikowanie treści naruszających prawa osób trzecich.
 43. Ogłoszenie należy pisać zgodnie z zasadami języka polskiego, z użyciem polskich znaków i bez nagminnego używania wielkich liter.
 44. Ogłoszeniodawca ma możliwość usunięcia dowolnego ogłoszenia w dowolnym momencie.
 45. Właściciel ma prawo usunąć lub zmodyfikować dowolne ogłoszenie w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
 46. W przypadku braku zamieszczania ogłoszeń przez Ogłoszeniodawcę przez 24 miesiące (2 lata), konto Ogłoszeniodawcy zostanie usunięte automatycznie bez konieczności jego powiadomienia.
 47. OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELI

 48. Serwis umożliwia publikację ofert pracy dla nauczcieli.
 49. Każda oferta pracy musi zostać zatwierdzona przez Właściciela.
 50. Każda oferta pracy jest ważna przez 15 dni od momentu jej dodania. Po tym terminie oferta pracy traci ważność i nie jest prezentowane w Serwisie.
 51. Na 1 dzień przed upływem ważności oferty pracy autor oferty jest informowany pocztą elekroniczną o zbliżającym się terminie ważności.
 52. Autor oferty pracy ma możliwość wielokrotnego przedłużenia czasu ważności oferty pracy.
 53. W ofertach pracy zabroniona jest reklama.
 54. W ofertach pracy zabronione jest publikowanie wulgaryzmów, treści erotycznych, matrymonialnych, towarzyskich, obraźliwych, niecenzuralnych bądź dyskryminujących.
 55. W ofertach pracy zabronione jest publikowanie treści naruszających prawa osób trzecich.
 56. Ofertę pracy należy pisać zgodnie z zasadami języka polskiego, z użyciem polskich znaków i bez nagminnego używania wielkich liter.
 57. Autor oferty pracy ma możliwość usunięcia dowolnego ogłoszenia w dowolnym momencie.
 58. Właściciel ma prawo usunąć lub zmodyfikować dowolną ofertę pracy w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
 59. W przypadku wygaśnięcia ważności oferty pracy, po 10 dniach oferta pracy zostanie usunięta automatycznie bez konieczności powiadomienia autora oferty.
 60. PŁATNOŚCI

 61. Płatności obsługiwane są przez www.przelewy24.pl.
 62. UWAGI

 63. W przypadku zauważenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu prosimy o informację pocztą elektroniczną na adres kontakt@korepetycjedlaciebie.pl zawierającą adres pocztowy Ogłoszeniodawcy w Serwisie, przedmiot i miasto ogłoszenia naruszającego Regulamin.
 64. W przypadku ogłoszenia z Twoimi danymi teleadresowymi, których nie jesteś autorem prosimy o kontakt pod adresem kontakt@korepetycjedlaciebie.pl .
 65. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 66. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie internetowej.
 67. Właściciel zastrzega prawo do zmian Regulaminu bez obowiązku poinformowania Ogłoszeniodawców. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na niniejszej stronie internetowej.
 68. Data publikacji regulaminu 01 października 2009.